Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Brno, hlavní nádraží - celková oprava II. a III. nástupiště

Objednatel Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem 92,4 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Cílem stavby byla celková oprava II. a III. nástupiště. Původní nástupiště byla vybudována v průběhu první poloviny minulého století a od této doby prošly různými opravami a úpravami. Stávající stav tak byl díky těmto zásahům již z technickoprovozního i estetického hlediska nevyhovující a proto bylo přistoupeno k rozsáhlejší úpravě zahrnující celkovou opravu. Spolu s nástupišti byla k této opravě zahrnuta i kompletní rekonstrukce přístřešků, vybudování nového orientačního systému, rozhlasu, elektronického informačního systému, osvětlení, oprava podchodů, pozemních objektů, údržba železničního svršku přilehlých kolejí výměnou pražců a kolejnic, zřízení nových služebních přechodů a úprava kabelizace silnoproudu, telematiky a zabezpečovacího zařízení.

Samotné nástupištní přístřešky jsou nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Z toho důvodu byly navrhované úpravy konzultovány s Odborem památkové péče Magistrátu města Brna. Oprava pak spočívala v kompletní demontáži přístřešků. Litinové sloupy byly nahrazeny replikami a ocelová konstrukce byla částečně vyměněna za staticky vyhovující prvky. Střešní vlnité plechy byly kompletně vyměněny za nové. Celá nosná konstrukce byla barevně sladěna do odstínu odpovídající době vzniku původních přístřešků.

Oprava nástupiště spočívala v kompletním odstranění původního asfaltového krytu, pod kterým byla ještě původní dlažba nástupišť. Po odstranění všech těchto vrstev včetně konstrukčních podkladů bylo přistoupeno k demontáži nástupní hrany Tischer a její základové zídky. Ta byla nahrazena novou konstrukcí ze ztraceného bednění a novou hranou z tvárnic Tischer. Výška nástupní plochy zůstala nezměněna, opravou bylo dosaženo směrového vyrovnání vůči koleji do normových mezí. Povrch nástupiště byl nově zřízen ze zámkové dlažby v šedé barvě spolu s bezpečnostními prvky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace odpovídající platným normám. Na nástupištích byl vybudován rovněž nový mobiliář a byly odstraněny nevzhledné prodejní stánky.

Stávající podchody byly pouze sanovány. Došlo k obnově izolace nosné konstrukce v místě nástupišť, sanaci vnitřních povrchů a úpravě schodišť. Z původních povrchů byly odstraněny grafity a následně byly opatřeny antigrafity nátěrem. Schodišťová ramena byla prodloužena o jeden schodišťový stupeň z důvodu zamezení zatékání vody. Původní zábradelní římsa byla ubourána a nahrazena novou a stejně tak bylo nahrazeno původní zábradlí za nové v bílém nátěru.

Železniční svršek na přilehlých kolejích prošel drobnou údržbou spočívající ve výměně poškozených pražců a výměně kolejnic. V kolejích byla zřízena bezstyková kolej, byla provedena směrová a výšková úprava a doplněno kolejové lože včetně drážních stezek. Na koncích nástupišť byly zřízeny nové služební přechody z celopryžových panelů Strail.

Opravou nástupišť bylo dosaženo dobrého technického stavu odpovídajícího platným normám a zvýšila se rovněž kultura cestování na Brněnském hlavním nádraží.

Fotografie


Původní stav

Původní stav

Původní stav

Odstranění asfaltového krytu nástupišť

Demontáž nástupištních přístřešků

Odstranění asfaltového krytu nástupišť

Výkop rýhy pro nové nástupištní zídky

Zřízení betonové podkladní vrstvy nástupištních zídek

Ztracené bednění nástupištních zídek

Postupné odstraňování původních vrstev nástupišť

Betonáž nástupištních zídek

Nástupištní zídky - ukončení nástupiště

Osazení nástupištní hrany Tischer

Zřízení konstrukční vrstvy nástupiště ze štěrkodrti

Zřízení konstrukční vrstvy nástupiště ze štěrkodrti

Zřízení konstrukční vrstvy nástupiště z betonu vyztuženého kari sítí

Před pokládkou zámkové dlažby byly osazeny sloupy přístřešku

Kladení zámkové dlažby

Zapravení ztraceného bednění cementovou mazaninou

Nový služební přechod

Nový služební přechod

Nový stav

Nový stav
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.