Brno, hlavní nádraží - celková oprava II. a III. nástupiště

Popis projektu

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
Smluvní objem: 92,4 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Cílem stavby byla celková oprava II. a III. nástupiště. Původní nástupiště byla vybudována v průběhu první poloviny minulého století a od této doby prošly různými opravami a úpravami. Stávající stav tak byl díky těmto zásahům již z technickoprovozního i estetického hlediska nevyhovující a proto bylo přistoupeno k rozsáhlejší úpravě zahrnující celkovou opravu. Spolu s nástupišti byla k této opravě zahrnuta i kompletní rekonstrukce přístřešků, vybudování nového orientačního systému, rozhlasu, elektronického informačního systému, osvětlení, oprava podchodů, pozemních objektů, údržba železničního svršku přilehlých kolejí výměnou pražců a kolejnic, zřízení nových služebních přechodů a úprava kabelizace silnoproudu, telematiky a zabezpečovacího zařízení.

Samotné nástupištní přístřešky jsou nemovitou kulturní památkou evidovanou v Ústředním seznamu kulturních památek. Z toho důvodu byly navrhované úpravy konzultovány s Odborem památkové péče Magistrátu města Brna. Oprava pak spočívala v kompletní demontáži přístřešků. Litinové sloupy byly nahrazeny replikami a ocelová konstrukce byla částečně vyměněna za staticky vyhovující prvky. Střešní vlnité plechy byly kompletně vyměněny za nové. Celá nosná konstrukce byla barevně sladěna do odstínu odpovídající době vzniku původních přístřešků.

Oprava nástupiště spočívala v kompletním odstranění původního asfaltového krytu, pod kterým byla ještě původní dlažba nástupišť. Po odstranění všech těchto vrstev včetně konstrukčních podkladů bylo přistoupeno k demontáži nástupní hrany Tischer a její základové zídky. Ta byla nahrazena novou konstrukcí ze ztraceného bednění a novou hranou z tvárnic Tischer. Výška nástupní plochy zůstala nezměněna, opravou bylo dosaženo směrového vyrovnání vůči koleji do normových mezí. Povrch nástupiště byl nově zřízen ze zámkové dlažby v šedé barvě spolu s bezpečnostními prvky pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace odpovídající platným normám. Na nástupištích byl vybudován rovněž nový mobiliář a byly odstraněny nevzhledné prodejní stánky.

Stávající podchody byly pouze sanovány. Došlo k obnově izolace nosné konstrukce v místě nástupišť, sanaci vnitřních povrchů a úpravě schodišť. Z původních povrchů byly odstraněny grafity a následně byly opatřeny antigrafity nátěrem. Schodišťová ramena byla prodloužena o jeden schodišťový stupeň z důvodu zamezení zatékání vody. Původní zábradelní římsa byla ubourána a nahrazena novou a stejně tak bylo nahrazeno původní zábradlí za nové v bílém nátěru.

Železniční svršek na přilehlých kolejích prošel drobnou údržbou spočívající ve výměně poškozených pražců a výměně kolejnic. V kolejích byla zřízena bezstyková kolej, byla provedena směrová a výšková úprava a doplněno kolejové lože včetně drážních stezek. Na koncích nástupišť byly zřízeny nové služební přechody z celopryžových panelů Strail.

Opravou nástupišť bylo dosaženo dobrého technického stavu odpovídajícího platným normám a zvýšila se rovněž kultura cestování na Brněnském hlavním nádraží.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice