Doplnění závor na přejezdu P7152 v km 18,751 trati Zaječí-Hodonín

Popis projektu

Objednatel: AK signal Brno a.s.
Smluvní objem: 4,9 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Stavba řešila rekonstrukci jednokolejného železničního přejezdu (P7152), železničního svršku, železničního spodku a přilehlého propustku v obci Čejč na železniční trati Hodonín – Zaječí.

Jednokolejný úrovňový železniční přejezd (P7152) převádí silnici II. třídy č. 422 z obce Čejč do Čejkovic. Jeho rekonstrukce zahrnovala výměnu původní přejezdové konstrukce za konstrukci pryžovou sepnutou ocelovými táhly se závěrnou zídkou T, včetně ochranných náběhů. Dále se provedla rekonstrukce části vozovky, napojení přejezdu na konstrukci vozovky živičnou zálivkou a zřídil se jednostranný chodník šířky 2,0 m. Zabezpečení přejezdu zajišťuje nové zabezpečovací zařízení světelné s výstražníky na stožárech s doplněním závor a zřídilo se dopravní značení.

Železniční svršek byl rekonstruován, v km 18,733 – 18,758, novým materiálem kolejnicemi tvaru 49E1 na betonových pražcích SB8 s tuhým upevněním K s rozdělením pražců „c". V místě přejezdové konstrukce byla použita upevňovadla s antikorozní úpravou a rozdělením pražců „u". Nové kolejové lože bylo zřízeno z drceného, přírodního, hutného kameniva frakce 32/63 mm. Dále byla provedena úprava geometrie koleje.

Rekonstrukce železničního spodku zahrnovala zřízení zesílené konstrukce pražcového podloží pod přejezdem a v přechodových oblastech v tloušťce 0,500 m v km 18,733 – 18,758. Konstrukční vrstva byla provedena ze štěrkodrti frakce 0/32 mm a frakce 0/63 mm, separační geotextílie a vyztužené geomřížky. Pláň železničního spodku je v jednostranném sklonu 5 %. Odvodnění pláně a tělesa železničního spodku bylo řešenou soustavou podélného trativodu a šachet s vyústěním do výtokového objektu železničního propustku.

Přilehlý propustek v km 18,757 prošel kompletní přestavbou. Novou nosnou konstrukci tvoří prefabrikované ŽB hrdlové trouby DN 600 s výztuží B500B uložené na betonové sedlo, pod kterým byla zřízena základová deska z betonu C25/30 vyztužená kari sítí 8 mm při obou površích. Betonové konstrukce, které byly v kontaktu se zeminou byly zaizolovány proti vlhkosti. Nový propustek byl odlážděn lomovým kamenem.

Realizací stavby došlo ke zvýšení komfortu cestujících a bezpečnosti železničního a silničního provozu na přejezdu.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice