Elektrizace trati vč. PEÚ Brno-Zastávka u Brna, 1. etapa

Popis projektu

Místo realizace: Jihomoravský kraj
Objednatel: Správa železnic, s.o.
Smluvní objem: 2 228 786 243 Kč
Přesné místo realizace: Traťový úsek Brno - Střelice
Koridor: Ano
Datum zahájení projektu: 1.7.2020
Datum ukončení projektu: 30.11.2022
Zdroj financování EU: Operační program Doprava
Celkové schválené náklady projektu: 2 617 791 912 Kč
Schválený příspěvek EU: 1 495 705 849 Kč
Příjemce: Správa železnic, s.o.
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury
Stavební dozor: Stavební správa východ
Zhotovitel: Sdružení "Brno-Zastávka, Skanska + EŽ" složené z firem Skanska a.s. a Elektrizace železnic Praha, a.s.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Popis projektu


Předmětem stavby byla modernizace, zkapacitnění a elektrizace traťového úseku Brno – Střelice, snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a obyvatelstvo i zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. na této stavbě realizovala železniční svršek a spodek v úseku km 149,000 - 151,660, zajištění svahu u trakčních stožárů, rekonstrukci dvou železničních přejezdů, přestavbu železničního propustku v km 149,302, rekonstrukci nástupišť ve stanici Střelice, zastávkách Střelice dolní, Troubsko a výstavbu nových nástupišť v zastávkách Brno-Starý Lískovec, Ostopovice.

V jednotlivých etapách stavby proběhla rekonstrukce traťových kolejí č.1 a 2. Nový kolejový rošt je tvořen kolejnicemi tvaru 49 E1 R260 svařovaných v bezstykovou kolej z kolejnicových pasů délky 75 m, betonových pražců B91 S/2 s upevněním W14 v rozdělení „u“. Na konci úseku byla potom provedena pouze výměna kolejnic, upevňovadel a výměna betonových pražců.

Předmětem prací na železničním spodku bylo zejména zřízení systému odvodnění, zřízení několika typů pražcových podloží koleje a úprava svahů. V oblasti nově vybudované zastávky Brno-Starý Lískovec umístěné mezi kolejemi bylo vzhledem k nové poloze koleje č.1 provedeno rozšíření náspového tělesa železničního spodku.

Vzhledem k vedení dvoukolejné trati v zářezech bylo v místech s navrženým odvodněním za pomoci trativodů nutné zářezové svahy zpevnit svahovými tvárnicemi, u dálničního nadjezdu D1-228 proběhla oprava odvodnění. Pro ochranu trakčních stožárů v místech, kde přilehlý svah dosahoval sklonu většího jak 1:1,5, byly osazeny krabicové díly opěrných zdí (IZT).

V rámci prací na železničních přejezdech P3946 a P3947 bylo u obou objektů provedeno odstranění původní a zřízení nové přejezdové konstrukce, vybudování nové komunikace mezi kolejemi i v navazujících úsecích a vložení odvodňovacích žlabů.

Z důvodu nevyhovující zatížitelnosti byla provedena přestavba propustku v km 149,302. Novou nosnou konstrukci tvoří železobetonové prefabrikované trouby DN1000. Ukončení je tvořeno ŽB čelní zídkou na vtoku a prefabrikátem se šikmým čelem na výtoku.

Rekonstrukcí prošla i nástupiště ve stanicích a na zastávkách, nově je zajištěný bezbariérový přístup pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Zkvalitnění dopravní obslužnosti pak zajistí nové zastávky Brno-Starý Lískovec a Ostopovice.

Stavba přináší významná zlepšení především v oblasti dopravy, ekologie a komfortu cestování. S ohledem na použití nových kolejnic svařených v celé délce trati bude snížen vznik vibrací a hluk od projíždějících vozidel, provozem elektrických lokomotiv dojde také k výraznému snížení prašnosti a exhalací do okolního ovzduší. Maximální rychlost vlaků bude zatím 100 km/h a po realizaci druhé etapy stavby pak 120 km/h.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice