Modernizace a elektrizace trati Hrušovany u Brna - Židlochovice protihluková ochrana

Popis projektu

Objednatel: Správa železnic, státní organizace
Smluvní objem: 17,4 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Cílem stavby bylo odhlučnění přilehlé zástavby v železniční stanici Židlochovice na trati Židlochovice – Hrušovany u Brna. Protihlukové opatření bylo provedeno výstavbou protihlukové stěny (PHS), která zlepšila plnění hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru. PHS je situovaná vpravo od koleje č. 1, a začíná v km 2,509 a končí v km 2,693. Výška PHS nad TK je min. 6,0 m, neboť zdroj hluku je ve výšce cca 4,5 m nad osou kolejnice – vzduchotechnika a technické vybavení umístěné na střechách jednotlivých vozů železniční dopravy.

V místě PHS se nacházel stávající betonový plot, který bylo potřeba kompletně zdemolovat, vyjma úseku před začátkem PHS. Vzniklá mezera mezi PHS a betonovým plotem byla vyplněna pomocí tvárnic ztraceného bednění.

Stěna byla provedena jako oboustranně absorpční (pohltivost A3, neprůzvučnost B3) v celé délce. Typové soklové a protihlukové panely byly vkládány do ocelových HEB profilů. Osové vzdálenosti sloupků jsou po 3 m.

Protihlukové sendvičové panely jsou složené z PUR panelu + pryžový absorbér – obklad z recyklované gumy. Panely jsou horizontálně spojené pomocí systému pero-drážka. Styk s ocelovým sloupem je vymezen výřezem do pryžového absorbéru a z obou stran je opatřen vytěsňovacím pásem. Na soklový panel je nalepený gumový pás, aby nedocházelo k poškozování panelu třením o betonový sokl. Na horní stranu panelu byly osazeny ochranné kryty PHS z pozinkovaného lakovaného plechu proti srážkové vodě.

Jednotlivá sousedící pole protihlukové stěny plynule stoupají s niveletou koleje.

Spodní část PHS v terénu je tvořena železobetonovým prefabrikovanými soklovými panely, které byly uložené na pilotách a jsou zapuštěny min. 15 cm pod terén. Části ŽB soklových panelů, které se nachází pod úrovní terénu, byly opatřeny asfaltovým hydroizolačním nátěrem.

Ocelové sloupky jednotlivých PHS byly kotveny do ŽB čtvercových patek, které byly vybetonovány na vrtaných železobetonových pilotách Ǿ 630mm hloubky 7m. Piloty byly prováděny z důvodu nevyhovujících základových poměrů (navážka, vztlakové písky).

Po dokončení PHS se provedly sadové úpravy mezi novou PHS a stávající komunikací.

PHS byla opatřena ocelovými nerezovými kotvícími prvky, do kterých se uchytí popínavá zeleň.

Dalším krokem pro zlepšení plnění hlukových limitů v chráněném venkovním prostoru byla výměna oken dotčených domů za zvukově neprůzvučná, zasklená izolačním dvojsklem s protihlukovou ochranou.

Realizací protihlukových opatřeních na řešeném úseku trati bylo dosaženo snížení hluku a zlepšení životních podmínek pro okolní obyvatelstvo.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice