Odstranění následků povodní Hranice na Moravě - Suchdol nad Odrou (včetně)

Popis projektu

Objednatel: SŽDC, s.o.
Smluvní objem: 150 mil.

Popis projektu

V roce 2009 bylo při prudké bouři zaplaveno městečko Jeseník nad Odrou a okolí. Touto oblastí prochází i železniční koridor Přerov – Ostrava, na kterém přívalová vlna způsobila velké škody. Na některých místech voda strhla svahy a v zářezech naplavila zeminu do kolejiště, kterou bylo nutné odtěžit a kolejové lože uvést do původního stavu. Podemleté svahy byly odtěženy a sanovány sendvičovou konstrukcí, která byla tvořena střídavě vrstvami tensaru, zeminy zlepšené vápnem a drenážní vrstvou štěrkodrti fr. 0/32.
Největší škody voda napáchala asi na 500 m dlouhém úseku u obce Polouvsí. Trať se zde nachází na svazích vysokých až 14 m, které voda podemlela, v důsledku čehož se začaly svahy sesouvat a provoz na přiléhající koleji musel být zastaven. Nejdříve bylo nutné vykácet stromy komplikující práce, které se nacházely v celém úseku. V patě náspu bylo uloženo veškeré kabelové vedení, které bylo provizorně přesunuto a upevněno ke koleji. Zároveň bylo nutné snést stožáry trakčního vedení, které měly vlivem sesuvu odkryté základové patky a ohrožovaly provoz na vedlejší koleji stejně jako práce při sanaci svahu. V první fázi sanace bylo v patě svahu zřízeno odvodnění z drenážních rour, geotextilie a štěrkového zásypu. Následovalo odtěžení podemletého svahu a vytvoření tzv. zavazovacích stupňů. Po této úpravě byl svah doplněn do předepsaného tvaru sendvičovou konstrukcí. Po vysvahování byl celý povrch pokryt protierozní rohoží, která zajišťuje stabilitu svahu do doby, než bude povrch dostatečně prorostlý vegetací. Kabelové vedení bylo přesunuto do nové trasy zbudované ze žlabů umístěných v drážní stezce. Stejným způsobem byl sanován i další asi 200 m dlouhý úsek směrem k žst. Polom jen s tím rozdílem, že trať zde byla vedena v zářezu.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice