Odvedení extravilánových vod v trati „Díly nad Maňáky"

Popis projektu

Objednatel: Obec Louka
Smluvní objem: 4,2 mil.

Popis projektu

Při bouřkách docházelo k velmi silnému přítoku vody z polí přímo do intravilánu obce Louka, proto bylo přistoupeno k těmto protipovodňovým úpravám, jež mají zachytit srážkovou vodu a odvádět ji kamenným korytem přímo do řeky Veličky. Na začátku lesa je vyhloubena nádrž – suchý poldr, odkud přichází při deštích silný proud včetně naplavenin. Při dešti se tato nádrž naplní a přes propustek s ochranou mříží voda odtéká pomaleji směrem k obci. Před železničním mostem je opět přes propustek svedena do koryta obloženého kameny a tudy odtéká přímo do řeky Veličky. Z důvodu prudkého břehu je svah chráněn kamenným skluzem před podemletím a stejným způsobem je zabezpečen i protilehlý břeh. Zemina splavována z polí je svedena do dvou nádrží obložených betonovými tvárnicemi a vybavených ochranným zábradlím. Odtok z těchto nádrží je napojen na zmíněné kamenné koryto. Zemina, která se v nádržích usadí, je posléze vytěžena a odvezena zpět do polí. Tím se zabrání ucpání místní kanalizace a částečně i ztrátám ornice, která by jinak končila v ulicích.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice