Rekonstrukce přejezdu P3658 v Okříškách, km 168,863 trati Šatov – Kolín a km 60,874 trati Střelice – Okříšky

Popis projektu

Objednatel: AK signal Brno a.s.
Smluvní objem: 10,2 mil. Kč
Zhotovitel: SEŽEV-REKO, a.s.

Popis projektu

Stavba řešila rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení na dvoukolejném přejezdu P3658 v obci Okříšky na železniční trati Znojmo státní hranice – Okříšky a Brno hlavní nádraží – Jihlava v traťových úsecích Stařeč – Okříšky, Krahulov – Okříšky a žst. Okříšky, včetně jeho napájení a stavební rekonstrukci přejezdu. Součástí rekonstrukce přejezdu v km 168,863 byla i přestavba železničního propustku v evid. km 168,874, který se nacházel v jeho těsné blízkosti. Na propustku byly porušeny především opěry, ze kterých se uvolňovaly a vypadávaly jednotlivé kameny. Byla provedena náhrada stávající nosné konstrukce propustku novou konstrukcí tvořenou ŽB patkovou troubou DN1000.

Dále byla provedena sanace pražcového podloží v rozsahu délky přejezdové konstrukce s přechodovými oblastmi. Zemní pláň byla provedena ve sklonu 5,0% a v místě přejezdu odvodněna trativodem DN 150 zaústěným do prostoru vtoku a odtoku rekonstruovaného propustku.

Na nový železniční svršek byly použity kolejnice 49 E1 v délce celého rekonstruovaného úseku, každá cca 46,2m na betonových pražcích B91 s pružným bezpodkladnicovým upevněním typu W14 s protikorozní ochranou v místě přejezdové konstrukce. Směrové a výškové řešení stávající koleje bylo vycházelo z původního stavu, došlo pouze k vyrovnání.

Nová přejezdová konstrukce je polymerbetonová uložená na pryžových profilech na kolejnici, na vnější straně kolejí uložená do závěrné zídky. Pro ochránění přejezdové konstrukce před svěšenou šroubovkou byl v ose koleje osazen ochranný klín.

Nové PZS bylo provedeno reléového typu s elektronickými prvky s LED výstražníky.

Realizací stavby došlo ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního a železničního provozu.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice