Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část

Popis projektu

Místo realizace: Jihomoravský kraj
Objednatel: SŽDC, s. o.
Smluvní objem: 164,3 mil.
Přesné místo realizace: Nesovice
Koridor: none
Datum zahájení projektu: 5. únor 2010
Datum ukončení projektu: 15. červen 2011
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 205 988 208 Kč
Schválený příspěvek EU: 139 513 842 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: "Sdružení Nesovice 2009" složené z firem SEŽEV - REKO a.s., AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: Zdeněk Štěpán, Měření tech.parametrů kol.drah.

Popis projektu

Účelem stavby je odstranit nevyhovující stavebně technický stav staničních kolejí, výhybek a zabezpečovacího zařízení na nemotickém zhlaví železniční stanice Nesovice. V rámci stavby se provede rekonstrukce železničního svršku, která umožní zvýšení traťové rychlosti v hlavních staničních kolejích z 80 km/hod na 90 km/hod, v ostatních kolejích a kolejových spojkách 50-60 km/hod. Délka rekonstruovaných staničních kolejí svrškem S49 je 2342 m, počet nových poměrových výhybek na betonových pražcích II. generace je 7 ks. Ve stanici budou vybudována místo stávajících sypaných nástupišť nová nástupiště s nástupní hranou 550 mm nad temenem kolejnice a délkou nástupních hran 540 m -1 oboustranné nástupiště o délce 180 m a 1 vnější nástupiště o délce 180 m. Současně s rekonstrukcí kolejí a výhybek se provede rekonstrukce železničního spodku a umělých staveb (3 propustků a 1 železničního mostu). Vybuduje se elektrické předtápěcí zařízení pro vlakové soupravy a lokomotivy. Výhybky na nemotickém zhlaví v hlavních kolejích se vybaví elektrickým ohřevem. Součástí stavby jsou i elektrické rozvody a osvětlení stanice. Dobuduje se zabezpečovací zařízení v žst. Nesovice, včetně napojení do přilehlého traťového úseku na Bučovice a v železniční stanici Bučovice.

Přejezd v km 40,188 bude rekonstruovaný - na přejezdu bude vybudováno nové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými prvky, bude provedena přejezdová konstrukce z celopryžových panelů s napojením komunikace. Ve vzdálenosti 2,5 m od kraje přejezdu bude vybudován přechod pro pěší s napojením chodníků na stávající stav. Zabezpečení přejezdu a úpravy na přechodu pro osoby s omezenou schopností orientace přispějí ke zvýšení bezpečnosti.

Cíle projektu

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Hlavním cílem stavby "Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část" je uvést stanici do řádného technického stavu, aby vyhovovala požadavkům Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., Stavební a technický řád drah. Bude dokončena rekonstrukce celé stanice Nesovice, která byla započata v roce 2007 rekonstrukcí bučovického zhlaví - stavba "Rekonstrukce žst. Nesovice, I. část", která byla rovněž zařazena do Operačního programu doprava a proběhla 09/2007-07/2008.

Navržené dispoziční řešení kolejiště je přizpůsobeno potřebám zaváděného integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, v železniční stanici Nesovice má vzniknout přestupní terminál Integrovaného dopravního systému bus-vlak. Na investiční akci, zahrnující úpravy přednádraží, se podílí Jihomoravský kraj.

Fotogalerie

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice