Výstavba, rekonstrukce železnic a komunikací

Aktuality
 
17.09.2018 10:55:13

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 26.10.2018 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
30.08.2018 13:51:59

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. přizpůsobila systém ochrany osobních údajů v rámci Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (zkratkou GDPR)

» více

 
26.09.2017 11:23:57

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen „společnost“) si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 27.10.2017 v 9.00 hodin v sídle společnosti, v zasedací místnosti na adrese Brno - Maloměřice, Jarní 898/50.

» více

 
03.07.2017 8:34:42

Dne 21.6.2017 naše společnost získala osvědčení o akreditaci s předmětem ověřování odborné způsobilosti a znalosti osob zajišťujících provozování dráhy nebo drážní dopravy, přípravu k odborným zkouškám a následné pravidelné školení dle zákona o drahách.

» více

 
 
 

Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část

Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část
Místo realizace: Jihomoravský kraj
Objednatel SŽDC, s. o.
Smluvní objem 164,3 mil.
Přesné místo realizace: Nesovice
Koridor: none
Datum zahájení projektu: 5. únor 2010
Datum ukončení projektu: 15. červen 2011
Zdroj financování EU: Fond soudržnosti
Celkové schválené náklady projektu: 205 988 208 Kč
Schválený příspěvek EU: 139 513 842 Kč
Příjemce: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
Národní spolufinancování: Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI)
Stavební dozor: SŽDC, s.o., Stavební správa Olomouc
Zhotovitel: "Sdružení Nesovice 2009" složené z firem SEŽEV - REKO a.s., AŽD Praha s.r.o.
Zhotovitel projektové dokumentace stavby: Zdeněk Štěpán, Měření tech.parametrů kol.drah.

Popis projektu

Účelem stavby je odstranit nevyhovující stavebně technický stav staničních kolejí, výhybek a zabezpečovacího zařízení na nemotickém zhlaví železniční stanice Nesovice. V rámci stavby se provede rekonstrukce železničního svršku, která umožní zvýšení traťové rychlosti v hlavních staničních kolejích z 80 km/hod na 90 km/hod, v ostatních kolejích a kolejových spojkách 50-60 km/hod. Délka rekonstruovaných staničních kolejí svrškem S49 je 2342 m, počet nových poměrových výhybek na betonových pražcích II. generace je 7 ks. Ve stanici budou vybudována místo stávajících sypaných nástupišť nová nástupiště s nástupní hranou 550 mm nad temenem kolejnice a délkou nástupních hran 540 m -1 oboustranné nástupiště o délce 180 m a 1 vnější nástupiště o délce 180 m. Současně s rekonstrukcí kolejí a výhybek se provede rekonstrukce železničního spodku a umělých staveb (3 propustků a 1 železničního mostu). Vybuduje se elektrické předtápěcí zařízení pro vlakové soupravy a lokomotivy. Výhybky na nemotickém zhlaví v hlavních kolejích se vybaví elektrickým ohřevem. Součástí stavby jsou i elektrické rozvody a osvětlení stanice. Dobuduje se zabezpečovací zařízení v žst. Nesovice, včetně napojení do přilehlého traťového úseku na Bučovice a v železniční stanici Bučovice.

Přejezd v km 40,188 bude rekonstruovaný - na přejezdu bude vybudováno nové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými prvky, bude provedena přejezdová konstrukce z celopryžových panelů s napojením komunikace. Ve vzdálenosti 2,5 m od kraje přejezdu bude vybudován přechod pro pěší s napojením chodníků na stávající stav. Zabezpečení přejezdu a úpravy na přechodu pro osoby s omezenou schopností orientace přispějí ke zvýšení bezpečnosti.

Cíle projektu

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3, jímž je zlepšením železniční dopravy na síti mimo TEN-T, bude dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti. Hlavním cílem stavby "Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část" je uvést stanici do řádného technického stavu, aby vyhovovala požadavkům Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., Stavební a technický řád drah. Bude dokončena rekonstrukce celé stanice Nesovice, která byla započata v roce 2007 rekonstrukcí bučovického zhlaví - stavba "Rekonstrukce žst. Nesovice, I. část", která byla rovněž zařazena do Operačního programu doprava a proběhla 09/2007-07/2008.

Navržené dispoziční řešení kolejiště je přizpůsobeno potřebám zaváděného integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje, v železniční stanici Nesovice má vzniknout přestupní terminál Integrovaného dopravního systému bus-vlak. Na investiční akci, zahrnující úpravy přednádraží, se podílí Jihomoravský kraj.

Fotografie


Před realizací

Před realizací

Před realizací

Před realizací

Před realizací

Provádění vrtů pro pažení u mostu

Snášení kolejových polí

Snášení kolejových polí

Odtěžení kolejového lože a zeminy na zemní pláň

Vybouraný propustek

Pohled na bučovické zhlaví rekonstruované v první části stavby

Vybourání mostu

Odtěžení zemní pláně

Odtěžení zemní pláně

Vybourání mostu

Odtěžení zemní pláně

Betonáž podkladu propustku

Odtěžení zemní pláně

Konstrukční vrstva ze štěrkodrti

Osazení železobetonových trub propustku

Betonáž základu mostu

Betonáž základu mostu, provizorní převedení vody trubními propustmi

Vápenná stabilizace zeminy zemní frézou

Navážení štěrkodrti do konstrukční vrstvy

Zřízení trativodů

Osazené železobetonové trouby propustku

Montáž bednění

Betonáž vyrovnávacího podkladu pro nástupištní dílce

Bednění desky mostu

Předštěrkování koleje

Armování desky mostu

Armování desky mostu

Osazení patek nástupiště

Osazení patek nástupiště

Montáž výhybky

Pokládka výhybky

Pokládka kolejových polí

Pokládka kolejových polí

Pokládka kolejových polí

Zásyp nástupiště

Kladení nástupištních desek

Malování žlutého varovného pásu nástupiště

Pohled na podbitou kolej a nástupiště

Přechody přes koleje a přístupová rampa na nástupiště

Přístupová rampa na nástupištěArmování základů mostu

Osazení železobetonových trub propustku

Výkop rýhy a osazení trativodu

Zřizování konstrukční vrstvy

Armování nosných stěn mostu

Zřizování konstrukční vrstvy

Osazení patek nástupiště

Armování desky mostu

Osazení výplňových desek nástupiště

Zásyp nástupiště, předštěrkování koleje

Předštěrkování koleje

Zaštěrkování koleje ukončené před mostem

Dláždění protoru před výpravní budovou

Zásyp nástupiště

Montáž nástupištního přístřešku

Pohled na nástupiště před dodlážděním

Pokládka geotextilie na desku mostuZřízení konstrukční vrstvy

Kolej nachystaná na podbití

Podbíjení koleje

Snesení koleje

Snesení koleje

Odtěžení zemní pláně

Pokládka kolejových polí

Po dokončení - železniční přejezd konstrukce Strail

Po dokončení

Po dokončení

Po dokončení

Po dokončení

Po dokončení
 
 
 
 

Pokud máte jakýkoliv dotaz, napište nám

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.