Politika IMS

Pro působení naší společnosti na trhu je velmi důležité získání, udržení a upevnění důvěry tuzemských a zahraničních zákazníků v kvalifikaci a schopnost společnosti poskytovat vysoce kvalitní realizaci staveb a služby odpovídající evropskému standardu převážně z oblasti stavebnictví a menších zakázek občanské výstavby s přihlédnutím na životní prostředí a bezpečnost při práci.

Pro naplnění plánů strategického rozvoje se vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. podporuje zavedený, procesně orientovaný systém integrovaného řízení zahrnujícího řízení kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. vyhlašuje politiku QMS, EMS, BOZP v následujících oblastech:

Zákazník

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. se zavazuje poskytovat svým zákazníkům produkty a služby v maximální kvalitě a přidané hodnotě. Veškerá činnost skupiny musí mít minimální rizika ve vztahu k životnímu prostředí a bezpečnosti práce. Poskytované produkty a služby musejí být v souladu s požadavky zákazníků a ostatními požadavky vztahujícími se na produkt a službu (právní a jiné požadavky).

Společnost SEŽEV-REKO, a.s.

Společnost se v čele se svým vedením zavazuje plnit požadavky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001, principy účinného zavádění a neustálého zvyšování efektivnosti systému integrovaného řízení a zlepšování všech procesů ovlivňujících kvalitu produktů, vztah k životnímu prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci při zohlednění nebezpečí a příležitostí a následných rizik. Pro zajištění neustálého zlepšování bude využívat svých cílů, cílových hodnot, programů a získaného firemního know-how.

Vedení společnosti se zavazuje vytvořit potřebné materiálové, personální a finanční zdroje pro realizaci aktivit v oblasti kvality, ochrany životního prostředí a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zaměstnanec

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. cílevědomou personální politikou aktivně rozvíjí postoje a chování zaměstnanců založené na vzájemné spolupráci a profesionálním přístupu. Usiluje o zvyšování kompetencí zaměstnanců tak, aby byly všechny jimi prováděné činnosti na vysoké úrovni. Zajišťuje plný přístup zaměstnanců k potřebným informacím a technologiím.

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. vyžaduje od všech zaměstnanců zodpovědný přístup k plnění požadavků a aktivní spolupráci při zlepšování zavedeného integrovaného systému.

Vlastník

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. pomocí zavedeného systému integrovaného řízení a jejich preventivních a kontrolních nástrojů zajišťuje prosperitu celé společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Věnuje velkou pozornost efektivnímu využití vlastních zdrojů.

Okolí

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. se zavazuje zdokonalovat systém prevence znečištění životního prostředí, systém prevence vzniku úrazů a poškození zdraví a zajistit bezpečná a zdravá pracoviště.

Orgány veřejné a státní správy

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. se zavazuje plnit požadavky příslušných právních předpisů a jiné požadavky, které se vztahují k realizovaným činnostem, environmentálním aspektům a rizikům BOZP.

Vedení společnosti SEŽEV-REKO, a.s. se zavazuje spolupracovat se státními orgány i místní samosprávou při zvyšování celkové úrovně společnosti SEŽEV-REKO, a.s. a prevence vzniku a možných následků havárií využíváním všech forem komunikace a výměny zkušeností mezi těmito subjekty.

Dodavatel

Společnost SEŽEV-REKO, a.s. upřednostňuje produkty a dodávky od stabilních a prověřených dodavatelů. Při výběru dodavatelů zohledňuje požadavky zákazníka s ohledem na zajištění požadované kvality produktu, ochranu životního prostředí a zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V Brně dne 1.7.2020

…………………………………
Předseda představenstva
Ředitel společnosti

Originál dokumentu k nahlédnutí

Aktuality

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

2.10.2023

Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. si dovoluje tímto pozvat akcionáře společnosti na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 3.11.2023 v 9:30 hod v salonku hotelu Crlík

více informací

Změna adresy sídla společnosti

2.1.2023

Ke dni 1.1.2023 došlo ke změně adresy sídla společnosti SEŽEV-REKO, a.s. Nové sídlo společnosti je nyní na adrese Vídeňská 298/135, 619 00 Brno.

více informací

Zobrazit všechny aktuality

Kde nás najdete

Ředitelství, sídlo firmy, kanceláře

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice

Provoz MTZ, mechanizace a autodoprava, dopravní stavby

Vídeňská 298/135
619 00 Brno - Přízřenice